Annulering

 • Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
 • Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het consult en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Manon Spaan Energetisch management (verder genoemd als Manon Spaan of therapeut) gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling.
 • Manon Spaan is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar te maken. Uitgezonderd bij ziekte en/of letsel.

 

Betaling/ facturering

Dienstverlening a €70 per uur of een meervoud daarvan ( consulten, telefonische consulten, afstandbehandelingen, adviezen, analyses en testen) voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut contant/pin te worden voldaan mits de cliënt niet lijfelijk aanwezig is. Dan betaling vooraf te worden voldaan.

 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren zal door de therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
 • De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de zakelijke cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de therapeut te betalen.
 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. Manon Spaan is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Manon Spaan zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 • Huisbezoek/ thuisbehandeling is op afspraak en volgens bestaand tarief. Er wordt dan een reiskostenvergoeding in rekening gebracht. Reiskostenvergoeding €0,39 (excl. btw) per kilometer.

 

Bij Manon Spaan Energetisch management is geen arts werkzaam. U dient dus ten alle tijden uw arts te consulteren. De behandeling van Manon Spaan dient enkel ter ondersteuning.

Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de beoefenaar van de andere discipline. Manon Spaan neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten, inclusief medicatie of interventies.

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut/natuurgeneeskundige beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
 7. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal, zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

 

Blijf zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Luister naar uw gevoel!

 


 

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor cursussen en workshops:

 • Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per email of post;
 • Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;
 • Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de cursus/ workshop en de locatie; 
 • Betaling voor de cursus dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd
 • De prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 • Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk (per email of post).
 • Annulering kan tot uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus, training of workshop zonder dat er kosten verschuldigd zijn. Bij gebruikmaking van de mogelijkheid deelname éénmalig door te schuiven naar de eerstvolgende cursus zijn € 25,00 administratiekosten verschuldigd. Dit is mogelijk tot uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus/ workshop.
 • Bij annulering later dan 14 dagen voor aanvang of geheel niet deelnemen aan de cursus, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering. Als annuleringsdatum geldt de datum van poststempel of ontvangst email.
 • Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de cursus op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.
 • Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
 • Annulering door Manon Spaan E.M. en/of gastcoach: Bij ziekte van de coach wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich in te schrijven voor een zelfde cursus in de toekomst, of om het cursusgeld volledig teruggestort te krijgen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus, training of workshop behoudt Manon Spaan E.M. zich het recht voor de betreffende cursus, training c.q. workshop af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht per post of per email. In het geval van afgelasting vervallen de verplichtingen uit de overeenkomst voor de contractant en Manon Spaan E.M., terwijl Manon Spaan E.M. zich verplicht om het door de contractant voldane bedrag te restitueren.

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘energetische therapie consult’
 • de kosten van het consult